Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 


Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και νέων - πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

 
Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας) μισθωτής εργασίας. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες με βάση την ημερομηνία σύστασης τους:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις - οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014- 2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Νέες επιχειρήσεις - οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.


Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 07/04/2016 και καταληκτική ημερομηνία η 20/05/2016.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση του προγράμματος στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (
http://www.antagonistikotita.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου