Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, που θα γίνει στις 21 του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 14.00 έως ώρα 18.00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής (e:Presence.gov.gr), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α΄/11-3-2020), τις υπ’ αριθμ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ:80588/14-12-2020(ΦΕΚ 5509/15-12-2020 τεύχος Β΄) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν.4555/18.


ΘΕΜΑΤΑ:

1.-Έγκριση τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002317, από το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.

2.-Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού.

3.-Ορισμός Επιτροπών άρθρων 1 (΄Οργανα διενέργειας δημοπρασιών) & 7 (Εκτίμηση εκποιούμενων ακινήτων), του Π. Δ/τος 270/1981 ¨Περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων¨.

4.-Ορισμός μελών Επιτροπής Επίβλεψης-Παράδοσης των εκποιούμενων κινητών πραγμάτων του Δήμου-άχρηστων μεταλλικών υλικών (scrap).

5.-Επί αίτησης του κ.Δημητρίου Ριτσώνη του Μιχαήλ, σχετικά με αποζημίωσή του σε χρήμα για ιδιοκτησία του εντός σχεδίου Οικισμού Αρτεμισίου Συνοικίας Πευκί.

6.-Επί της υπ’ αριθμ.329/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί του υπ΄αριθ. 14192/13.11.2020 εγγράφου του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου για Ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για υποβολή έγκλησης σχετικά με την αριθ. Θ-18/165 Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας΄΄.

7.-Eπί της υπ’ αριθμ.328/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά την συζήτηση σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Επαμεινώνδα Δημουλάκη του Ιωάννη, την 16.12.2020΄΄.

8.-Eπί της υπ’ αριθμ.345/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας στις 13-1-2021, κατά την συζήτηση της προσφυγής με αριθ. εκθ ΓΑΚ1294/51/2012 που άσκησε η εταιρεία «ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ» κατά του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και της υπ΄αριθ. 15303/29-8-2012 πράξης του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου΄΄.

9.-Επί αιτήσεων πολιτών σχετικά με λειτουργία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως εποχιακών.

10.-Επί της υπ’ αριθμ.348/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2020΄΄.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Αλεξανδρής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου