Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000€ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟ.ΚΑ. ΑΙΔΗΨΟΥΜετά την έκθεση της κας Ιωαννίδου, Προϊστάμενη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονoμίας, με ημερομηνία 21 Μαρτίου 2016 (δείτε εδώ), η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επέβαλλε πρόστιμο ύψους 30.000€ στο Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού για σωρεία παραβάσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα σχετικά με τον ΒΙΟ.ΚΑ Αιδηψού.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση με αριθμό 174145/1499 αναφέρει:

Επιβάλλουµε διοικητικές κυρώσεις, ήτοι πρόστιµο 30,000€ (τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ) στον Δήµο
Ιστιαίας - Αιδηψού (Α.Φ.Μ. 800139036, ∆.Ο.Υ. Χαλκίδας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του (α) σχετικού, διότι µετά τον έλεγχο που πραγµατοποίησε το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Ευβοίας στην αναφερόµενη θέση της (ια) σχετικής έκθεσης αυτοψίας, την 21/3/2016 βεβαιώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας:

1. Λειτουργία της µονάδας και διάθεση στον Β. Ευβοϊκό κόλπο χωρίς άδεια διάθεσης λυµάτων από σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων, κατά παράβαση του αρ. 10, παρ. 1 της ΚΥΑ 5673/400/1997.

2. Μη παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασµένων λυµάτων και µη τήρηση αρχείων (βιβλίο παρακολούθησης κ.λ.π. αρχεία) δειγµατοληψιών, χηµικών αναλύσεων καθώς και στοιχείων σχετικά µε εξυπηρετούµενο πληθυσµό, παροχές, φορτία εισόδου – εξόδου κ.λ.π. στοιχεία κατά παράβαση του αρ.16, Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997, κατά παράβαση των διατάξεων της (η) σχετικής απόφασης και κατά παράβαση των όρων 22η, 47η, 48η και 49η παύλα της παραγράφου (δ) της Α.Ε.Π.Ο.

3. Λειτουργία της µονάδας χωρίς πραγµατοποίηση β’ βάθµιας ή ισοδύναµης επεξεργασίας, κατά παράβαση του αρ. 7 της ΚΥΑ 5673/400/1997 και κατά παράβαση του όρου 15η παύλα της παραγράφου (δ) της Α.Ε.Π.Ο.

4. Επεξεργασία της ιλύος κατά παράβαση του όρου 33η παύλα της παραγράφου (δ) της Α.Ε.Π.Ο.

5. Διάθεση στερεών αποβλήτων ήτοι των εσχαρισµάτων και της ιλύος η οποία παράγεται ως περίσσεια ιλύος της βιολογικής επεξεργασίας, κατά παράβαση αρ. 11 της ΚΥΑ 50910/2003/2003, αρ. 28 & 29 του Ν. 4042/12και όρου 35η παύλα, της παραγράφου (δ) της Α.Ε.Π.Ο.

6. Συνεπεξεργασία - ανάµιξη των εισερχοµένων οικιακών λυµάτων µε απόβλητα µη οικιακού τύπου ή/και µε θαλασσινό νερό, µε αποτέλεσµα την αραίωση αυτών και την αλλοίωση των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών τους, κατά παράβαση της ΜΠΕ και των διατάξεων της παραγράφου (α) και του όρου 46η παύλα της παραγράφου (δ) της Α.Ε.Π.Ο,. και των διατάξεων της (η) σχετικής απόφασης.

7. Άρδευση πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου της ΕΕΛ, µε επεξεργασµένα υγρά απόβλητα χωρίς την απαιτούµενη άδεια ή τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. κατά τα παράβαση της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β 2011) όπως τροπ. και ισχύει και κατά παράβαση του όρου 32η παύλα της παραγράφου (δ) της Α.Ε.Π.Ο.

Ας ελπίζουμε ότι οι υπεύθυνοι θα πράξουν άμεσα τα δέοντα γιατί η μη ομαλή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και τουριστικό επίπεδο για τη Λουτρόπολη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου